top of page
Disclaimer

Het gebruik van de website www.eurousc.nl of www.eurousc.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van de website

De website www.eurousc.nl of www.eurousc.be is bedoeld om informatie te verstrekken aan haar leden overeenkomstig haar doel. Bij uitbreiding richt deze site zich eveneens tot alle andere actoren in de notariële sfeer om hen te informeren over de activiteiten.

EuroUSC-Benelux BV wil op deze manier een eenvoudige en snelle toegang bieden tot haar informatie. Alle gegevens op deze website zijn van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. 

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. EuroUSC-Benelux BV beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. EuroUSC-Benelux BV aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Gebruik van de website

EuroUSC-Benelux BV besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar alle informatie zo volledig, juist, verstaanbaar, nauwkeurig en actueel mogelijk ter beschikking te stellen. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan EuroUSC-Benelux BV niet garanderen dat de beschikbare informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal EuroUSC-Benelux BV de vereiste inspanningen leveren om deze zo snel mogelijk aan te passen.

EuroUSC-Benelux BV wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de daarmee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens op de website.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Als u onjuistheden vaststelt, kan u contact opnemen met de beheerder van de website.  U kan hiervoor gebruik maken van het e-mailadres op onze contactpagina.

EuroUSC-Benelux BV spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Zij kan echter niet garanderen dat haar website volledig vrij van onderbreking is of niet door andere technische problemen wordt getroffen.

EuroUSC-Benelux BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

bottom of page